Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Cikkek - írások

A Krisztus fénye folyóiratból és más cikkek, ajánlott írások

Dunaharasztiból négy fiatal vett részt az Ifjúsági Világtalálkozón. Útjukról közvetít egy stáb, amely az MKPK Ifjúsági Bizottsága megbízásából utazott velük, hogy a magyar párhuzamos HungaRio találkozó résztvevői velük együtt élhessék át a találkozó élményeit. Szinte mindegyik videón találunk képet, vagy interjút a haraszti fiatalokkal:

http://www.youtube.com/channel/UCOGh6vc70Oeb0U2_l9t4Vog?feature=watch

2012-2013 a hit éve
Beer Miklós váci megyéspüspök atya egyházmegyei zsinatot hirdetett, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján veszi kezdetét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be.          >>KÖRLEVÉL<<         >> TELJES BÚCSÚ <<

Körlevél a „Hit éve” megnyitójára


Kedves Testvérek!


Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely 2012. október 11-től 2013. november 24-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. 50 évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg ugyanis Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. Ez a nap akkor Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik egy másik fontos esemény, amelyre a Szentatya hivatkozik. Boldog II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt adta ki a „Katolikus Egyház Katekizmusát”, mint a II. Vatikáni Zsinat egyik gyümölcsét, „hogy a hit szépségét és erejét minden hívőnek bemutassa” (Porta fidei, 4).

Erdő Péter bíboros a katolikus oktatás és nevelés feladatáról

Szeptember 13-án este tartotta tanévnyitó szentmiséjét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága a Szent István-bazilikában. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be. Beszédében a katolikus oktatási intézmények legfontosabb feladatáról szólt.

Jézus kurzus DunaharasztiJÉZUS KURZUS - BESZÁMOLÓ

Jézus? Jézus kurzus?


Igen, Jézus kurzus zajlott Dunaharasztin a Fő úti plébánián szeptember 28-30. és október 12-14-ig, azaz két teljes hétvégén mintegy 25 fő részvételével. Többségében Dunaharasztiról és Taksonyból jöttek a résztvevők.

Ezt a kurzust is a Szent András evangelizációs iskola szervezte, amely korábban már tartott itt Harasztin Fülöp, Kornéliusz és Emmausz kurzust.


Lelki gyöngyök


* Reggeli dícséret
* Nagy Szent Gergely: Esti ima a Completóriumból
* Angelosz Szikelianosz: Himnusz a Szűzanyához
* Máriával Jézushoz
* Mária-imádság
* Részlet a 143. zsoltárból
* Reggeli ima gyerekeknek
* Oltalmad alá futunk
* Cecilia-himnusz
* András-himnusz
* Kalla Viktória: Margit gyónása
* G. Fajta Anna: Elérkezett végső órám
* Karácsonyi himnusz
* Nagyböjti himnusz
* Részlet a 92. zsoltárból
* Pünkösdi himnusz
* Imádság Apor Vilmos püspök vértanú közbenjárásáért
* Magnificat
* Vigasztaló szózat [Iz 57,14b-21]
* G. Fajta Anna: Ima a Szentháromsághoz
* Dícséret Szent István királyhoz
* Reggeli imádság
* Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
* Szent Pál: Szeretethimnusz
* Reggeli ima (XXIII. János pápától)
* Édesanyák imája Szent Annához
* A Szűzanyához
* Imádság a Nagyboldogasszonyhoz (Gonzága Szent Alajos)
* Gömöriné Fajta Anna: Csíksomlyói Máriához
* Allelujás zsoltár pünkösdi időre
* Rabanus Maurus: Pünkösdi himnusz - In festo Pentecostes
Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!


Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.


Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit, és add, hogy az ő vezetésével Egyházad egységes és állhatatos maradjon a hitben és a cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen.

Ámen.


Ferenc pápa

A KÖTELEZŐEN BEVEZETENDŐ HIT ÉS ERKÖLCSI OKTATÁSRÓL

 

Kedves Taksonyi és Dunaharaszti Lakosok! Kedves Szülők!


Jézus arra küldött minket: „Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot” „Tanítsatok minden népet és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


Ezt a megbízatásunkat teljesítjük nem csak a templomban, hanem a hitoktatásban is. Ahhoz, hogy hitünk szerint tudjunk élni, ismernünk is kell hitünk tanítását. Ezt a tudást a hittanórákon lehet megszerezni. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a hitoktatásra. Aki csak jelentkezett mindenkivel foglalkoztunk. Gyermekkel, fiatalokkal, felnőttekkel egyaránt.


A 2013/2014 évi iskolai évben új lehetőség mutatkozik az iskoláskorú gyermekek hittan tanítására. Az iskolai tanórák keretén belül tanulhatják a gyermekek a hittant. Óriási lehetőség ez. Iskolai órák keretében, és nem fáradtan, a tanításhoz csatlakozóan, nem a külön órák alatt, vagy délután kell tanulniuk a hittant.


Az állami törvény lehetőséget ad: vagy hittan tanulásra, vagy általános erkölcsi ismeretek elsajátítására (etika).


Természetesen, azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket a hittan oktatására kell, hogy beírassák gyermeküket, hiszen erre tettek ígéretet a templomban, amikor gyermeküket megkereszteltették
. Természetesen, azok a gyermekek is járhatnak hittanra, akik még nincsenek megkeresztelve, de a szüleiknek az a szándéka, hogy gyermekük valláserkölcsi nevelést kapjanak. Ismerjék meg a Bibliát, és a hit alapvető tanításait, mert ezek nemcsak a hívőknek fontos, hanem minden embernek. Egyrészt mert egy keresztény kultúrkörben élünk Európában, másrészt a vallás olyan értékekre tanít és nevel, amely minden ember számára komoly alapot ad a becsületes, értékes, humánus emberi életre, emberi tartásra.


Kedves Szülők!


Én, mint a Dunaharaszti és Taksonyi Római Katolikus Egyház vezetője szeretettel várom munkatársaimmal együtt gyermeküket,(gyermekeiket) az iskolai tanítás keretében kapott lehetőség szerinti hittanórákra. Hitoktatóink komoly szakmai felkészültséggel, tudással és nagy szeretettel foglalkoznak az Önök gyermekével, (gyermekeikkel). Bár az etikai oktatás, mint alternatíva is komoly értékeket képvisel, de a hittanoktatást semmiképpen nem helyettesítheti.

 

Őszinte tisztelettel és szeretettel:

 Láng András plébános

Húsvéti üzenet 2013A Magyar Katolikus Egyház és a MEÖT közös húsvéti üzenete

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében Erdő Péter, Steinbach József, Fischl Vilmos közös húsvéti üzenetet fogalmaztak meg.

Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk. Nem szükségszerű, hogy az emberiség élete a pénz hatalma alatt roskadozzon. A világ meghatározója minden ellenkező látszat ellenére nem a személytől elszakadó gazdaság vagy az emberi önzés, nem is a nyers erőszak, hanem a mindenható Isten szeretete. Az ő akaratának keresése és követése a legnemesebb erkölcsi mérce. Húsvétkor az embervilágra új reménység virrad. Ez a világosság a sötétségben ragyog, az Egyház szolgálatán keresztül pedig szerteszét árad. Nagypéntek keresztje és húsvét üres sírja együtt hirdetik a mai világnak, hogy győzött a halálon az élet. Jézus feltámadásának örömhíre ajándékozza meg az embert, a családot, a közösséget, az Egyházat és a világot azzal az igazi erővel, amely alkalmas az élet értékesebbé tételére.

Tudjuk, hogy a halált legyőző élet reménységében lesz a fiatal másokat elfogadó ifjúvá, a szülő értékhordozó édesapává és édesanyává, majd megbecsült nagyszülővé; a haza így válik szeretett Szülőfölddé és benne minden ember útitárssá. Ezért az emberi életek, kapcsolatainak és közösségeink megújulásáért imádkozunk.

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Dicsérjük az Urat!

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.